top of page

Tjenester

Ledelse, organisasjonsutvikling og omstilling

 

God ledelse er viktig for å utarbeide og levere i henhold til selskapet eller organisasjonens målsetninger, utvikling av organisasjonen og for å bygge opp en tilpasset organisasjonskultur.

Jeg arbeider tett med ledere og ledelsesteam for å forstå ledelsens prestasjoner, personlige lederegenskaper, roller og lederstiler.

I et marked i rask endring og skriftende rammebetingelser er virksomhetens suksess avhengig av at det er fokus på ledelse, medarbeiderne og strukturen i organisasjonen.

Flere virksomheter har ikke de verktøyene, systemene eller den kulturen som kreves for å vite hva som skal til for å fortsette å vokse i fremtiden.

Lederutvikling

Jeg bistår din virksomhet med:

 • Gi ledere en bedre forståelse av egen - og ledergruppens kompetanse

 • Vurdere individuell og ledergruppers effektivitet

 • Bidra til at lederne vil kunne lede organisasjon og team mer effektivt

 • Designe og gjennomføre utviklingsprogram, kurs og workshop o.l.**

 • Utvikle ledere som har et fremtidsrettet fokus på helheten mellom ledelse, medarbeidere og strukturen - som gir gode resultater

 

** Kurs og foredrag tilpasset hver enkelt organisasjon kan for eksempel være:

 •  Hvordan blir tryggere i lederrollen

 •  Muligheter og utfordringer i lederrollen

 •  Kommunikasjon og samhandling

 •  God ledelse bidrar til et godt arbeidsmiljø

 

 

 

 

Organisasjonsutvikling, endringsledelse og omstilling

 

Ny teknologi og et samfunn i endring, legger økt press på nye kompetansekrav og endringsvilje for alle ansatte.

 

Med god og praktisk endringsledelse, hjelper jeg dere med å lykkes med omstillingsreisen.

 

Omstilling handler om å tilrettelegge for at medarbeiderne er med på endringen;

at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging slik at de faktisk endrer måten de jobber på.

I praktisk endringsledelse og omstilling hjelper jeg dere med:

 • Å utvikle organisasjonskultur, ved å sette søkelys på de verdier og atferdsendringer, som har    størst potensial

 • Skape en felles endringsvisjon og tydelige resultater

 • Gi ledere en bedre forståelse av egen og ledergruppens kompetanse

 • Å skape engasjement og endringsvilje gjennom involvering

 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet - HMS organisatorisk og psykososialt

Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever alle ulike tilnærminger.

For å iverksette gode tiltak for eget arbeidsmiljø, er det lurt å undersøke hva slags

arbeidsmiljø- utfordringer, som er særlig aktuelt å tenke på i den spesifikke bransjen.

Et god arbeidsmiljø vil virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte, men også på produktivitet, resultater i virksomheter og kostnader for samfunnet.

 

Jeg bidrar med å rette fokus på at det jobbes målrettet med HMS arbeidet,

psykososialt og organisatorisk på arbeidsplassen gjennom:

 

       Arbeidsmiljø kartlegging

 •  Kartlegging av arbeidsmiljøet (kvalitativt eller kvantitativt), og implementering av nødvendige endringer i samarbeid med bedriften.​ 

 

        Sykefraværsoppfølging

 •   Bistå med strukturert oppfølgning av ansatte - som er eller står i fare for - å bli sykemeldt.

 

       Konflikthåndtering

 • Være en uavhengig tredjepart, støtte og veileder ved konflikter, eller når det er i fred med å oppstå en konflikt.

Caelia AS samarbeider med bedriftshelsetjenesten BHT Bergen AS i HMS arbeidet. 

Psykososialt arbeidsmiljø kan defineres bredt og da inngår også de organisatoriske faktorene (opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold), mens andre bruker begrepene hver for seg.

 

Psykososialt arbeidsmiljø er en samlebetegnelse for de psykologiske arbeidsfaktorene og de sosiale arbeidsfaktorene (mellommenneskelig samspill og relasjoner på jobb).

 

Eksempler på psykososiale faktorer er rettferdig ledelse, forventningsavklaring, sosial støtte, rollekonflikt, rolleuklarhet og mobbing. 

 

Organisatorisk arbeidsmiljø omhandler de strukturelle og formelle betingelsene på arbeidsplassen, dvs. hvordan selve arbeidet er organisert, tilrettelagt og fordelt mellom ansatte.

Eksempler på slike faktorer er sikkerhetsrutiner, arbeidstidsordninger, medvirkningsstrukturer og kommunikasjonskanaler.

I arbeidsmiljømodellen til Arbeidstilsynet fremheves blant annet teknologi, lønnssystemer, kontrolltiltak, omstillinger, opplæring, faglig og personlig utvikling, selvbestemmelse og variasjon som organisatoriske faktorer. 

 

Norske virksomheter erfarer at det er vanskeligere å arbeide med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, enn det fysisk-kjemiske, fordi det psykososiale/organisatoriske er mindre håndfast.

 

Det er også større variasjon når det gjelder hvilke tiltak som kan fungere.

 

 

 

 

Prosjektledelse

 

 • Ved organisasjonsendringer omstilling og utvikling

bottom of page